Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

ORAZ PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„PROGRAM WPC”

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu www.programwpc.pl („Serwis”) oraz uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej "PROGRAM WPC” („Program”).

2. Organizatorem i sponsorem Programu jest spółka „W.P.C.” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005608, posiadająca NIP 5270204264 („Organizator”).

3. Kompleksową obsługę Programu Organizator powierzył spółce Sales and Marketing Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270736, posiadającej NIP 5272528048 („Wykonawca”).

4. Program będzie prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Terytorium”) w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. („Okres Trwania Programu”).

5. Programem objęta jest sprzedaż produktów sygnowanych marką „PILOT”, "Strigo" oraz "Pukka Pad" („Produkty”) dystrybuowanych na Terytorium przez Organizatora w Okresie Trwania Programu („Produkty Objęte Programem”).

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Wykonawca działający przy tym wyłącznie na zlecenie Organizatora.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez użytkownika minimalnych wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca, tj.:

a) komputer, laptop, tablet, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c)  przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 40.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0. i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.0.0.0 i wyższej.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.programwpc.pl w sposób umożliwiający w każdym czasie pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Adresatem warunków Regulaminu są pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystające z usług Organizatora w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej zwane „Użytkownikami”)

5. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019.123 ze zm.).

6. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu.

7. Organizator oraz Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą oni odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się w § 15 ust. 9 Regulaminu.

8. Organizator oraz Wykonawca zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników stanowiącymi naruszenie niniejszego Regulaminu lub zasad związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

9. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego rozwijania, zmieniania i uaktualniania wyglądu, sposobu funkcjonowania i dostępnych funkcji Serwisu oraz do wprowadzania zmian w oprogramowaniu. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownika. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Serwisu przez jakiekolwiek podmioty.

10.     W celu nawiązania kontaktu z Organizatorem lub Wykonawcą należy skorzystać z dostępnej w serwisie zakładki kontakt: https://programwpc.pl/site/index#kontakt.

§3

Warunki uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikiem Programu może być jedynie przedsiębiorca prowadzący na Terytorium sprzedaż detaliczną Produktów Objętych Programem („Uczestnik”).

2. Uczestnikami nie mogą być:

a) przedsiębiorcy zaopatrujący się w Produkty Objęte Programem bezpośrednio u Organizatora;

b) przedsiębiorcy, których właściciele, osoby zarządzające lub pracownicy, są – w Okresie Trwania Programu – w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem lub Wykonawcą;

c)  przedsiębiorcy, których właściciele, osoby zarządzające lub pracownicy – w Okresie Trwania Programu – w jakikolwiek sposób bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją Programu, w szczególności najbliżsi członkowie rodzin pracowników Organizatora lub Wykonawcy („Członkowie Rodzin”); przez Członków Rodzin uważa się małżonków, wstępnych i zstępnych do drugiego stopnia oraz powinowatych w tym samym stopniu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie rejestracji poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego („Formularz Rejestracyjny”) dostępnego w Serwisie w zakładce „REJESTRACJA”.

4. Rejestracja w Programie musi być dokonana w Okresie Trwania Programu pod rygorem nieważności.

5. Organizator i Wykonawca uprawnieni są do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem w celu potwierdzenia autentyczności dokonanej rejestracji w imieniu Uczestnika oraz w celu weryfikacji danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.

6. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego oraz aktywowaniu konta Uczestnika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany przez Uczestnika adres e-mail następuje otwarcie konta punktowego („Konto Punktowe”) przypisanego do danego Uczestnika, na którym ewidencjonowane będą punkty otrzymywane przez Uczestnika w ramach Programu.

7. Organizator nie odpowiada za nieautoryzowane logowanie dokonane przez osoby trzecie. Wszelkie działania w ramach logowania będą traktowane tożsamo z działaniami Uczestnika, któremu przypisane zostało hasło i login.

8. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji.

9. Każdy Uczestnik może dysponować tylko jednym Kontem Punktowym.

10.     Przystąpienie przez Uczestnika do Programu jest bezpłatne, w szczególności dla rejestracji uczestnictwa nie jest wymagane spełnienie przez Uczestnika jakichkolwiek świadczeń na rzecz Organizatora lub Wykonawcy, w szczególności dokonania zakupu produktów lub usług.

11.     W przypadku zmiany danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać korekty danych podlegających zmianie za pośrednictwem profilu Użytkownika dostępnego w Serwisie.

12.     Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy („Rezygnacja Uczestnika”).

13.     Konto Uczestnika zostanie automatycznie usunięte w przypadku braku logowania przez okres 24 miesięcy. 

14.     Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, a także w przypadku postępowania naruszającego dobre obyczaje handlowe, narażającego na szwank dobre imię Organizatora lub Wykonawcę, ich renomę lub interesy („Wykluczenie Uczestnika”).

15.     Organizator zastrzega sobie prawo do Wykluczenia Uczestnika także w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie autentyczności rejestracji lub poprawności oraz kompletności danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.

16.     Uczestnikowi nie przysługują prawa do roszczeń z tytułu Wykluczenia Uczestnika z wyjątkiem prawa do wykorzystania dotychczas zebranych punktów, chyba że dotychczasowe działanie Uczestnika stanowiło naruszenie podstawowych zasad Regulaminu lub naraziło na szkodę Organizatora lub Wykonawcę.

§ 4

Gromadzenie Punktów

1.        Uczestnicy otrzymują punkty za dokonane zakupy:

a.       Pilot 100 pln = 300 pkt

b.      Strigo 100 pln = 300 pkt

c.       Pukka 100 pln = 300 pkt

d.      UHU- 100 pln = 500 pkt

2. Informację o stanie Konta Punktowego, a także o historii wprowadzonych kodów Uczestnik może uzyskać za pośrednictwem profilu Użytkownika dostępnego w Serwisie.

§ 5

Zarządzanie Punktami

1. Transfer punktów pomiędzy poszczególnymi Kontami Punktowymi Uczestników jest niemożliwy.

2. Punkty nie mogą być przedmiotem sprzedaży, wymiany lub transferu na rzecz innego Uczestnika lub osoby trzeciej.

3. Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym tracą ważność ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło Przyznanie Punktów („Utrata Ważności”). Punkty podlegające Utracie Ważności są automatycznie odejmowane z Konta Punktowego Uczestnika Programu poprzez wyzerowanie Konta Punktowego ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia.

4. Z dniem 1 stycznia kolejnego roku, każdy Uczestnik rozpoczyna zbieranie punktów od początku.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, punkty zgromadzone na Koncie Punktowym danego Uczestnika podlegają anulowaniu bez prawa ich przeniesienia na rzecz innego Uczestnika lub osoby trzeciej, chyba że rezygnacja Uczestnika wynika ze zmiany formy organizacyjnej Uczestnika; w takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie formy organizacyjnej w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany oraz złożenia wniosku o przeniesienie Konta Punktowego, pod rygorem utraty prawa do jego przeniesienia na następcę prawnego Uczestnika.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Organizatora związanych ze stanem Konta Punktowego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika wglądu w dokumentację potwierdzającą zakup Produktów Objętych Programem pod rygorem zamknięcia Konta Punktowego i unieważnienia zgromadzonych Punktów.

7. Z chwilą Wykluczenia Uczestnika z przyczyn określonych w ust. 6 oraz §3 ust. 16 Konto Punktowe Uczestnika zostaje zamknięte a złożone, lecz jeszcze niezrealizowane Zamówienia, anulowane.

8. Z chwilą rezygnacji Uczestnika Konto Punktowe Uczestnika zostaje zamknięte. Złożone na dzień rezygnacji Uczestnika Zamówienia są realizowane bez zmian, chyba że Uczestnik postanowi inaczej, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora.

§ 6

Nagrody

1. Objęte programem nagrody rzeczowe (produkty i usługi) („Nagrody”) określa umieszczony w Serwisie katalog Nagród („Katalog”).

2. Katalog zawiera zestawienie Nagród wraz ze zdjęciami Nagród i ich opisem. Nagrody faktycznie wydawane mogą różnić się nieznacznie od tych przedstawionych w Katalogu. Przedstawione opisy i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Przyznanie Nagród następuje poprzez wymianę punktów zgromadzonych przez Uczestnika.

4. Każda z Nagród znajdujących się Katalogu określa liczbę punktów niezbędnych do wymiany w celu odebrania Nagrody przez Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród dostępnych w ramach Katalogu na inne o tej samej lub wyższej wartości rynkowej w dowolnym czasie trwania Programu bez uprzedniego zawiadomienia Uczestników, przy czym ilość punktów odpowiadająca raz umieszczonej w Katalogu Nagrodzie nie może zostać podwyższona w związku z wprowadzanymi przez Organizatora zmianami Katalogu.

6. Zmieniony Katalog obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.

7. Organizator oświadcza, że Nagrody są w chwili wysyłki produktami fabrycznie nowymi (tj. nieużywanymi i nienoszącymi jakichkolwiek oznak zużycia) i produktami kompletnymi („Produkty Kompletne”).

8. Przez Produkty Kompletne rozumieć należy produkty zawierające wszelkie właściwe sobie elementy wyposażenia (części składowe) zgodnie ze specyfikacją producenta, w tym części zamienne i zapasowe, oraz posiadające (jeżeli producent przewidział) oryginalne opakowania, instrukcje użytkowania lub obsługi, dokumentacje techniczne, karty gwarancyjne, folie i inne zabezpieczenia, etykiety, metki, tabliczki znamionowe lub inne oznaczenia danych ewidencyjnych, a także akcesoria powszechne dla tego gatunku rzeczy, nawet jeżeli ich obecność nie wynika ze specyfikacji producenta, lecz istnieje uzasadnione podejrzenie, że rzecz fabrycznie nowa akcesoria takie posiada.

9. Wszelka dokumentacja pisemna, o której mowa w ust. 7, powinna być sporządzona także w języku polskim.

10. Organizator niniejszym oświadcza, że wszystkie Nagrody posiadają wszelkie niezbędne opisy w języku polskim, oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie tych produktów obrotu na Terytorium zgodnie z obowiązującym prawem.

11. Niezależnie od powyższych zapewnień, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród.

12. W szczególnych przypadkach (np. w przypadku braku zamówionej nagrody na stanie i braku możliwości jej sprowadzenia) nagroda zostanie wymieniona na wyższy model lub anulowana - w tym przypadku punkty zostaną zwrócone niezwłocznie na konto zamawiającego.

13. W przypadku nagrody specjalnej – wycieczki, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wycieczki na voucher o wartości 3000 zł. Zamian ta, spowodowana jest niepewną sytuacją covidową.

§ 7

Wymiana Punktów na Nagrody

1. Wymiana punktów na Nagrody odbywa się w oparciu o składane przez Uczestników zamówienia za pośrednictwem profilu Użytkownika Serwisu („Zamówienia”). Zamówienia mogą być składane przez Uczestników w Okresie Trwania Programu a w przypadku całkowitego zamknięcia Programu przed upływem Okresu Trwania Programu. Uczestnik jest uprawniony do dokonania Zamówienia jedynie w przedmiocie tych Nagród, dla których sumaryczna wartość punktów wynikająca z obowiązującego na dzień złożenia Zamówienia Katalogu mieści się w ilości punktów zarejestrowanych na dzień złożenia Zamówienia na Koncie Punktowym Uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia w całości Zamówienia nieposiadającego wszystkich wymaganych elementów, tj. oznaczenia Uczestnika wraz z adresem oraz jednoznacznego wskazania przynajmniej jednej Nagrody („Zamówienie Niepełne”), a także Zamówienia dokonanego niezgodnie z postanowieniami ust. 3 („Zamówienie Wadliwe”).

3. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek prawa do roszczeń z tytułu nieprzyjęcia przez Organizatora Zamówienia Niepełnego lub Zamówienia Wadliwego, w szczególności w odniesieniu do Utraty Ważności punktów odpowiadających Nagrodom będącym przedmiotem danego Zamówienia Niepełnego lub Zamówienia Wadliwego.

4. Nagrody mogą być wymieniane tylko za punkty zgromadzone na Koncie Punktowym. Punkty nie podlegają wymianie innej niż na Nagrody, w szczególności Uczestnikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

5. Wraz ze złożeniem Zamówienia Konto Punktowe Uczestnika zostanie pomniejszone o ilość punktów odpowiadającą – zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia Zamówienia Katalogiem – Nagrodom stanowiącym przedmiot Zamówienia.

6. Organizator zastrzega sobie – w przypadku niedostępności Nagród wynikających z aktualnego Katalogu – prawo do zaproponowania Uczestnikowi Nagród innych niż określone w Zamówieniu, przy czym zmiana Zamówienia w powyższym względzie wymaga zgody Uczestnika. W przypadku braku zgody Uczestnika, Zamówienie zostanie zrealizowane z pominięciem Nagród niedostępnych a Konto Punktowe Uczestnika zostanie uzupełnione o punkty odpowiadające niedostępnym Nagrodom według przelicznika wynikającego z Katalogu obowiązującego na dzień złożenia Zamówienia.

7. Z chwilą Wykluczenia Uczestnika z przyczyn określonych w § 6 ust. 6 oraz §3 ust. 16 Zamówienia złożone, a niewysłane, podlegają anulowaniu.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub anulowania złożonego Zamówienia.

§ 8

Realizacja Zamówień

1. Nagrody, w tym vouchery dotyczące usług, będą dostarczane wyłącznie pocztą lub firmą kurierską w przeciągu 60 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Uczestnika („Przesyłka”) na adres Uczestnika wskazany na profilu użytkownika w Serwisie w dniu wysłania Przesyłki.

2. Z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik nie ponosi kosztów realizacji Przesyłki (koszty pakowania, ubezpieczenia i transportu).

3. Poszczególne Zamówienie będzie realizowane tylko na jeden adres zlokalizowany na Terytorium.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu oraz innych danych niezbędnych do wydania Nagrody.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 Uczestnik zobowiązany jest do odbioru Przesyłki. Wszelkie koszty wynikłe z braku odbioru Przesyłki obciążają Uczestnika.

6. W przypadku Nagrody w postaci Karty Sodexo, realizacja Zamówienia odbywa się elektronicznie, za wyjątkiem Zamówienia pierwszego, podczas którego Uczestnik otrzymuje Kartę Sodexo w formie fizycznej. Każde następne Zamówienie Karty Sodexo, powoduje jej zdalne doładowanie.

7. Czas doładowania Karty Sodexo to maksymalnie 60 dni roboczych. Doładowanie następuje zwykle w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

8. Bilety do Multikina wysyłane są Pocztą Polską lub mailowo, na adres e-mail Uczestnika wskazany na jego koncie Użytkownika Serwisu w dniu złożenia Zamówienia. Kody należy okazać w kinie przy kasie.

§ 9

Reklamacje

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji („Reklamacja”) dotyczącej sposobu realizacji Programu.

2. Reklamacje mogą być wnoszone w Okresie Trwania Programu oraz w okresie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni liczonych od zakończenia Okresu Trwania Programu.

3. Reklamacje mogą być wnoszone za pośrednictwem Serwisu oraz korespondencyjnie na adres siedziby Wykonawcy.

4. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Niezłożenie Reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń w zakresie objętym Reklamacją.

5. Reklamacje powinny zawierać wyraźne i jednoznaczne określenie Uczestnika, dokładny opis i podstawę Reklamacji oraz określenie żądania reklamacyjnego.

6. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 40 dni od daty otrzymania. Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego listem poleconym wysłanym nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.

7. Decyzja Organizatora w zakresie wyniku postępowania reklamacyjnego jest ostateczna i wiążąca.

8. W przypadku dostarczenia Nagród za pośrednictwem firmy kurierskiej, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić Przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody lub niezgodności ilościowej Przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez kuriera („Protokół Reklamacyjny”). Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Przesyłki w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia uszkodzenia lub niezgodności ilościowej Przesyłki.

9. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o stosownym fakcie Wykonawcę.

10. Reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej będą uwzględniane jedynie na podstawie Protokołu Reklamacyjnego.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie Przesyłki, co nie wyklucza przeprowadzenia przez Organizatora (jako zleceniodawcy usługi transportu Przesyłki) postępowania reklamacyjnego w przedmiocie uszkodzenia.

12. Odesłanie przez Uczestnika reklamowanej Nagrody na podstawie wyniku postępowania reklamacyjnego na adres siedziby Wykonawcy odbywa się zawsze na koszt Uczestnika.

13. W przypadku gdy na Nagrodę udzielona zostaje gwarancja na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, Nagrody zostaną dostarczone wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną opatrzoną datą rozpoczęcia gwarancji tożsamą z datą wysyłki Nagrody.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Nagród.

 

 

§ 10

Korzystanie z Serwisu 

1. Każdy Użytkownik Serwisu posiada możliwość przeglądania treści w nim zamieszczonych. Korzystanie z Serwisu może być jednak związane z wykorzystywaniem stosowanych w ramach Serwisu plików Cookies. Każdy Użytkownik korzystając z ustawień przeglądarki posiada możliwość wyłączenia zapisywania plików Cookies, przy czym czynność ta może wpłynąć na poprawność korzystania z poszczególnych elementów Serwisu lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików Cookies określone zostały w Polityce Cookies.

2. W celu wzięcia udziału w programie należy założyć konto Użytkownika Serwisu oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny

3. Konto Użytkownika Serwisu pozostaje ważne przez okres uczestnictwa w Programie.

4. Każdy Uczestnik Programu posiada możliwość skorzystania ze świadczonej za pośrednictwem Serwisu usługi newslettera. Korzystanie z usługi newslettera odbywa się na podstawie zgody Uczestnika.

5. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewysyłania materiałów zawierających wirusy komputerowe oraz do niezakłócania w inny sposób korzystania z Serwisu, w szczególności zabronione jest losowe wprowadzanie kodów do Systemu.

6. Wszystkie znaki towarowe, logo i grafika są zarejestrowanymi i nie zarejestrowanymi znakami firmowymi Organizatora, Wykonawcy lub osób trzecich posiadających niezbędne pozwolenie na ich zamieszczenie. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie na wszystkich polach eksploatacji.

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator („Administrator”).

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) dla celów pełnej i skutecznej realizacji Programu z zastrzeżeniem zdań następnych.

3. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla udziału w Programie.

4. Uczestnik biorący udział w Programie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z jego uczestnictwem w Programie oraz zmianami dotyczącymi jego organizacji.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności.

§ 12

Zarządzanie Programem

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu w każdej chwili bez uprzedniego zawiadomienia Uczestników oraz bez podania przyczyny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdej chwili bez podania przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu Uczestników o zakończeniu Programu co najmniej na 14 dni przed jego zamknięciem.

3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator poinformuje Uczestnikówo stosownym fakcie niezwłocznie na adresy poczty elektronicznej e-mail wskazane na koncie Użytkownika Serwisu w dniu skierowania wiadomości.

4. W chwili zawieszenia Programu Konta Punktowe wszystkich Uczestników zostają zablokowane, co oznacza brak możliwości wprowadzania kodów do Systemu i Przyznawania Punktów. Złożone na dzień zawieszenia Programu Zamówienia są realizowane bez zmian. Kody gromadzone przez Uczestnikóww okresie zawieszenia Programu mogą być wykorzystane zgodnie z zapisami Regulaminu po ustaniu zawieszenia. Zawieszenie Programu nie ma wpływu na wysokość Konta Punktowego wg stanu na dzień wprowadzenia zawieszenia.

5. W chwili zakończenia Programu Konta Punktowe wszystkich Uczestników zostają zamknięte. Złożone na dzień zakończenia Programu Zamówienia są realizowane bez zmian, chyba że Uczestnik postanowi inaczej, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora.

6. Z wyjątkiem praw zastrzeżonych powyżej, Uczestnikowi nie przysługują żadne dodatkowe prawa do roszczeń z tytułu wprowadzania zawieszenia Programu lub zakończenia Programu.

§ 13

Zmiany w Regulaminie

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu Uczestnika i umożliwieniu mu zapoznanie się z dokonanymi zmianami oraz wyrażenie zgody na zmianę albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu. Brak reakcji Uczestnika w terminie 14 dni od wprowadzenia zmienionego Regulaminu poczytuję się za zgodę uczestnika na zmianę.

2. Informacja o zmianie Regulaminu zostaje udostępniona w Serwisie nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia

§ 14

Komunikacja

1. Wykonawca udziela na prośbę Uczestników informacji dotyczących Programu.

2. Uczestnicy mogą się zwrócić z zapytaniami dotyczącymi przeprowadzania Programu do Wykonawcy za pomocą adresu poczty elektronicznej e-mail: programwpc@wpc.com.pl albo z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

§ 15

Pozostałe warunki

1. Niniejszy Regulamin w wersji oryginalnie podpisanej będzie dostępny do wglądu w siedzibie Wykonawcy w Okresie Trwania Programu oraz w ciągu 60 dni od daty zakończenia Okresu Trwania Programu.

2. Wszelkie treści dotyczące Programu nie ujęte literalnie w Regulaminie mają charakter czysto informacyjny. Pełne zasady Regulaminu określa tylko i wyłącznie niniejszy Regulamin.

3. We wszelkich sprawach, które nie zostały w sposób wyraźny uregulowane w Regulaminie, stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

4. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem lub Wykonawcą będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę odpowiednio Organizatora lub Wykonawcy.

5. Organizator oraz Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości w przeprowadzeniu Programu zaistniałe wskutek działania siły wyższej („Siła Wyższa”).

6. Siła Wyższa oznacza zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Stron, na które Strony nie mają wpływu, których nastąpienia i skutków Strony nie mogły przewidzieć, a nawet gdyby mogły je przewidzieć, to nie zdołałyby im przeciwdziałać.

7. Strony zrzekają się względem siebie i wykluczają jakąkolwiek wzajemną odpowiedzialność wynikającą z jakiejkolwiek (tymczasowej lub częściowej) awarii, nieplanowanego wyłączenia, przerwy w funkcjonowaniu lub braku dostępności Serwisu. W ramach Serwisu oferowane są usługi w stanie, „w jakim są”, i w miarę ich dostępności, co Uczestnik rozumie i na co wyraża pełną zgodę.

8. Ewentualna odpowiedzialność z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu względem Użytkownika niniejszym ograniczona zostaje do kwoty 100 złotych.

9. Użytkownik Serwisu jest poinformowany, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami dla użytkownika korzystającego z sieci Internet, w szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall.

10. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

11. Organizator informuje, że wszelkie obowiązki podatkowe i fiskalne związane z udziałem w programie oraz zdobytymi z tego tytułu korzyściami spoczywają na podmiotach będących beneficjentami biorącymi udział w programie. Organizator w żadnym zakresie nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu rozliczenia korzyści podatkowych związanych z udziałem w programie i obowiązek ten przyjmuje na siebie każdorazowo podmiot biorący udział w konkursie, który zobowiązuje się do ustalenia swojego ewentualnego zobowiązania podatkowego, ustalenia aktualnego stanu prawnego i zgodnego z prawem rozliczeniami z odpowiednimi organami podatkowymi.

§16

Postanowienia końcowe

1. Organizator (Administrator Danych) stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zastrzeżono dla Organizatora jakiekolwiek uprawnienia lub obowiązki albo wskazano na konieczność lub możliwość podejmowania wzajemnych czynności między Organizatorem i Uczestnikiem, tylekroć czynności te powinny być realizowane bezpośrednio w stosunku do Wykonawcy.

3. Wykonawca realizując kompleksową obsługę Programu przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej z Organizatorem umowy powierzenia danych. Jednocześnie Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz zasadami określonymi przez Organizatora i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.